Monialaisen tiimin toiminnan myötä kukaan ei jää yksin
-

Julkaistu

Monialaisen tiimin toiminnan myötä kukaan ei jää yksin

Aloitin työskentelyn kehittäjä-sosiaalityöntekijänä Tulevaisuuden sotekeskus hankkeessa Pohjois-Savossa keväällä 2021 Laatu ja vaikuttavuus työpaketissa. Yhdeksi kehittämisen kohteeksi työpaketissamme nousi monialaisen tiimityön mallin kehittäminen monialaisia palveluja tarvitseville asiakkaille. Ammattilaisten monialainen työskentely ja asiakaslähtöisyys ovat keskeisiä tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laadun näkökulmasta.

Kohti yhteiskehittämistä

Olen luonteeltani helposti verkostoituva sosiaalihuollon ammattilainen ja pidän erittäin suuressa arvossa asiakaslähtöisyyttä, joten minun oli helppoa tarttua monialaisen työskentelyn kehittämiseen. Olen aiemmissa työtehtävissäni sosiaalityöntekijänä ollut mukana useissa eri hankkeissa ja ajoittain sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä vallitsee tunne siitä, että kehittämisessä tuodaan jokin valmis malli, jonka mukaan kentällä tulee toimia. Kun hanke päättyy, tämä ulkopuolelta tuotu malli häviää sitten pikkuhiljaa. Tämän vuoksi halusin ottaa kehittämistyön lähtökohdaksi erilaisen lähestymistavan ja valitsin kehittämistyötäni ohjaaviksi tekijöiksi yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun. Lähdin etenemään kehittämisessä siis tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, 3.sektorin toimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Alkuun pääseminen ottaa aikansa

Yhteiskehittämisen prosessimme käynnistyi vaihtelevissa tunnelmissa ja joukossamme oli havaittavissa myös hieman epäilevyyttä mallin kehittämisen suhteen. Merkittävä etappi oli, kun saimme THL:n asiantuntijoiden sparrauksen myötä laadittua tiimin toiminnalle periaatteet ja arvot. Ne lähtivät ohjaamaan työskentelyämme yhteiseen suuntaan. Asiakkaan ääni kulki prosessissamme jatkuvasti mukana, sillä kokemusasiantuntijat ja järjestöjen edustajat haastoivat meitä sote-ammattilaisia koko matkan aikana pohtimaan asioita asiakkaan näkökulmasta.      

Tuloksena syntyi MOTI-tiimi

Monialainen tiimi muodostui verkostomaisesti toimivaksi asiantuntijajoukoksi, joka kutsutaan koolle asiakkaan tarpeen mukaisesti. Ammattilaiset viestittivät vahvasti, ettei ole tarkoituksenmukaista kehittää tiimiä, jonne ammattilaiset kokoontuvat, vaikka heillä ei olisikaan roolia asiakkaan kokonaistilanteen kannalta. Teimme määrittelytyötä siitä, ketkä ovat tulevan monialaisen tiimin asiakkaita ja miten kentän toimijat tunnistavat tiimistä hyötyvät asiakkaat. Kokemusasiantuntijat ja järjestön edustajat olivat merkittävässä asemassa, kun pohdimme, millä keinoin asiakkaat saadaan tunnistamisen jälkeen motivoitumaan tiimin koolle kutsumiseen. Kehitimme tunnistamisen tueksi kehikon, jota kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää, kun he pohtivat yhdessä asiakkaan kanssa voisiko tiimin koolle kutsumisesta olla hyötyä. Tiimin toiminta ja sen mukanaan tuoma monialainen sekä laaja verkosto on kaikkien ammattilaisten käytettävissä.  

Järjestöjen edustajat pitivät monialaisen tiimin nimeä liian monimutkaisena asiakkaan näkökulmasta, joten yhteisesti verkoston kesken päätimme, että tarvitsemme tiimille lyhyen ja ytimekkään nimen. Tähän halusimme osallistaa myös laajempaa joukkoa ammattilaisia, joten kaikki organisaatiossa toimivat työntekijät saivat antaa ehdotuksia tiimin nimeksi. Ehdotusten joukosta nimeksi valikoitui MOTI tiimi. Yhteisesti päätetyllä nimellä on yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäävä vaikutus. Tunnistimme myös sen, että monialaista työskentelyä usein estää se, ettei toisen työtä tunneta. Näin ollen saimme tueksemme työnohjaajan, joka auttoi tiimiin nimettyjä ammattilaisia tutustumaan toisiinsa ja toisten tekemään työhön.   

Miten muutoksissa onnistutaan?

Parhaat toimintamallit syntyvät siten, että niiden kehittämisessä saavat olla mukana sekä asiakkaat, ammattilaiset että muut sidosryhmät. Asiakkaiden osallisuus ja työntekijöiden äänen kuuleminen kehittämisessä sekä muutoksen keskellä ovat merkityksellisiä tekijöitä. Vain näin asiakkaat ja työntekijät voivat sitoutua uusiin työskentelyn tapoihin. On tärkeää, että sote-uudistuksen myötä kentällä tuotavat uudet käytännöt parantavat ensisijaisesti asiakkaiden kokemusta ja tarpeen mukaisesti rakennettuja palvelukokonaisuuksia, mutta myös uudistavat työntekijöiden työn tekemisen tapoja. Monialaisen tiimin toiminta vahvistaa asiakkaan yhteensovitettujen palvelujen saatavuutta sekä ammattilaisten yhdessä tekemisen kulttuuria. Työntekijöiden työssäjaksaminen onkin keskeinen teema, johon tulevilla hyvinvointialueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota. Monialaisen tiimin toiminnan myötä kukaan ei jää yksin hankalien tilainteiden kanssa, vaan ammattilainen voi luottaa, että verkosto tukee myös työntekijää.


Sanna Tchaplinski

Kehittäjä-sosiaalityöntekijä

Tiimin toimintamalli on kuvattuna Innokylässä: MOTI tiimi- Monialainen tiimityö sotekeskuksessa | Innokylä (innokyla.fi)

Monialaisen tiimin video:


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!