Mielenterveyspalveluiden tärkeys korostuu Pohjois-Savossa
-

Julkaistu

Mielenterveyspalveluiden tärkeys korostuu Pohjois-Savossa

Aluevaltuutettu Kaisa Kantele ja varavaltuutettu Senni Martikainen nostivat esiin Pohjois-savolaisten mielenterveyspalveluiden tärkeyden hyvinvointialueen palvelustrategiaa ja asukkaiden palveluita suunniteltaessa.

Pohjois-Savossa on todella tunnistettu mielenterveysongelmien laajuus niin aikuisten kuin nuortenkin osalta. On myös tunnistettu, että palveluja on tarpeen ohjata mahdollisimman varhaiseen vaiheeseen. Tavoitteena palveluiden järjestämisessä tulee olla, että apua saadaan silloin, kun avun tarve ilmenee. Tällä tavoin mielenterveyden ongelmat eivät pääse hankaloitumaan ja ovat hoidettavissa kevyemmän ohjauksen, tuen tai hoidon avulla.

Jotta Pohjois- Savon hyvinvointialueelle voidaan luoda sujuvat ja toimivat palvelut, alueella on tehty selvityksiä palveluista ja niiden pohjalta kokeillaan uusia toimintamalleja STM rahoittamassa ja Pohjois- Savon maakuntaliiton hallinnoimassa POSOTE20 – hankkeessa. Kehittämistyössä on mukana kuntia ja organisaatioita läpi Pohjois-Savon.

Esimerkkinä tällaisesta työstä nostamme esiin Lasten ja nuorten mielenterveyden tuen ja hoidon saatavuuteen kohdentuvat toimenpiteet. Neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä varhainen tuki on tunnistettu merkitykselliseksi kehittämisen kohteeksi ja Pohjois-Savossa lähdetään pilotoimaan Nepsy-tiimin toimintaa. Tiimin nepsy-koordinaattorit antavat varhaisen vaiheen konkreettista sekä jalkautuvaa tukea lapsille, perheille ja perustasolla toimiville ammattilaisille. Lisäksi ammattilaisia tuetaan neuropsykiatristen erityispiirteiden tunnistamisessa ja asioiden puheeksi ottamisessa. Tarkoitus on kokeilla ja luoda matalan kynnyksen toimintamalli, jonka avulla voidaan välttyä pitkäkestoisilta tai kertaantuvilta kasvua ja kehitystä vaarantavilta ongelmilta.

KYS kouluttaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville koulujen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille näyttöön perustuvia, vaikuttavia menetelmiä mielenterveyden tukemiseksi. Menetelmien käyttöä tuetaan työnohjauksen avulla. Kun tämä kuraattorin tai vaikkapa terveydenhoitajan tarjoama tuki ei riitä vaan tarvitaan mielenterveyden hoitoa, kokeilun kautta usealle Pohjois-Savon koululle jalkautuu huhtikuusta alkaen sairaanhoitajia, jotka voivat tarjota mielenterveyden hoitoa. Sairaanhoitajan tukena hoidossa on lapsen ja nuoren verkostoa sekä tarpeen mukaan muita ammattilaisia, jotka tarjoavat kukin oman ammatillisen osaamisensa tilanteen ratkomiseksi. Näin ei useimmiten tarvita ohjautumista erikoissairaanhoidon palveluihin, vaan ongelmiin saadaan helpotusta nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Tällöin erikoissairaanhoitoon ohjautuu vain erikoistason osaamista tarvitsevat lapset ja nuoret ja heidän avun saantinsa mahdollistuu nopeasti. Kehittämistyön onnistuessa saadaan luotua varhaisen mielenterveyden tuen ja hoidon malli, joka tukee hoidon porrastusta.

Kokeilujen onnistumista seurataan arvioimalla kehittämistyötä systemaattisesti sekä kehittämistoimien että tulosten osalta. Näin saadaan tietoa siitä, voisiko kokeilu olla pysyvä toimintamalli, joka edistää alueen asukkaiden hyvinvointia. Toimintaa kehitetään yhdessä hyvinvointialueen valmistelun kanssa. Vuoropuhelu ja yhteinen kokeiluiden arviointi valmistelusta vastaavien viranhaltijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta onnistuneista kokeiluista muodostuu pysyviä toimintamalleja, jotka vaativat toteutuakseen päätöksentekoa.


Lisätietoja:

Sanna Kukkonen, projektipäällikkö POSOTE20- hanke, KYS (sanna.kukkonen@kuh.fi)
Tarja Koskinen, ylilääkäri, KYS nuorisopsykiatria (tarja.koskinen@kuh.fi)
Sanna Tchaplinski, kehittäjäsosiaalityöntekijä, POSOTE20- hanke, Varkauden kaupunki (sanna.tchaplinski@varkaus.fi)
Pauliina Rissanen, hankesuunnittelija, POSOTE20- hanke, Siilinjärvi (pauliina.rissanen@siilinjarvi.fi)


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!