Ikäihmisten tarpeita kuunnellen syntyi kokeilu - keskitetty mielenterveys- ja päihde -tiimi aloittaa keväällä 2023
-

Julkaistu

Ikäihmisten tarpeita kuunnellen syntyi kokeilu - keskitetty mielenterveys- ja päihde -tiimi aloittaa keväällä 2023

Kokosimme syksyllä 2022 monialaisen projektiryhmän kotihoidon, palveluohjauksen ja erityisasumispalveluiden ammattilaisista. Työskentelyn tavoitteena oli parantaa kotihoidon mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asiakaskokemusta, hoidon vaikuttavuutta, lisätä henkilökunnan osaamista ja työhyvinvointia sekä luoda uudenlainen toimintamalli kotihoidon mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.  

Kuva: Kuvituskuva, Adobe

Kuopion kotihoidon asiakkaina on eri-ikäisiä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Tunnistimme, että ikäihmisten tarpeet ovat erilaiset eivätkä nykyiset toimintatavat ja henkilökunnan osaaminen riitä vastaamaan näihin tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä koettiin työntekijöiden keskuudessa haasteellisena. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien keskitetyn tiimimallin pilotti kotihoidossa – projektissa pyrittiin vastaamaan tähän haasteesen. Projekti on osa Tulevaisuuden sotekeskus – hankkeen ikääntyneiden palveluiden, kotiin annettavien palveluiden kokonaisuutta.  

Hyötyä kokemusasiantuntijuudesta sekä asiakkaiden ja henkilöstön kokemuksia 

Jotta asiakasnäkökulma tulisi huomioiduksi mahdollisimman hyvin, liittyi syyskuussa 2022 projektiryhmään mukaan kaksi koulutettua kokemusasiantuntijaa. Kokemusasiantuntijat toivat työskentelyyn omakohtaista kokemusta ja laaja-alaista näkemystä mielenterveys- ja päihdehaasteista, niistä toipumisessa sekä kotiin annettavien palveluiden tärkeydestä. Kokemusasiantuntijoiden mukanaolo lisäsi sote-ammattilaisten ymmärrystä muun muassa mielenterveys- ja päihdehäiriöistä, asiakkaiden yksilöllisyyden huomioimisesta, voimavaralähtöisestä työskentelystä sekä eri toimijoiden hyödyntämisestä kuntoutuksessa.  

Asiakasnäkökulman lisäämiseksi ja vahvistamiseksi toteutimme myös asiakas- ja henkilöstöhaastattelut syys-lokakuussa 2022. Haastatteluihin osallistui Kuopion kaupungin säännöllisen kotihoidon mielenterveys- ja päihdekuntoutujia sekä henkilökuntaa kotihoidosta, kotihoidon tukipalveluista, palveluohjauksesta sekä lääkäripalveluista. Haastattelut olivat erittäin antoisia ja saimme niistä paljon tietoa palveluiden tämänhetkisestä tilanteesta, toimivuudesta ja kehittämisalueista.  

Haastatteluiden perusteella selvisi seuraavaa:

  • Kotihoidon mielenterveys- ja päihdekuntoutujat muodostavat monimuotoisen asiakasryhmän yksilöllisine ja vaihtelevine tarpeineen.
  • Asiakkaat ovat tyytyväisiä kotihoitoon ja hoitajat kuvastuivat heille merkityksellisinä.
  • Kotihoidon työntekijät tarvitsevat tukea, osaamisen vahvistamista ja arjen työkaluja asiakastyön toteuttamiseen.
  • Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kotihoito ei ole tällä hetkellä kuntouttavaa ja arjen toimintakykyä edistävää.
  • Toimintatapoja on tarkasteltava ja työturvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota organisaatiotasolta lähtien.
  • Verkostoyhteistyön tärkeys korostuu ja sitä on vahvistettava. Kotihoito ei yksin riitä kaikissa tilanteissa. 

Uuden äärellä – kokeilussa keskitetty mielenterveys- ja päihdetiimi

Kehittämistyön tuloksena Pohjois-Savon hyvinvointialueella ikääntyneiden palveluiden kotiin annettavissa palveluissa lähdetään kokeilemaan uutta toimintamallia: keskitettyä mielenterveys- ja päihde -tiimiä (miepä-tiimi) keskisen alueen kantakaupungin kotihoidon kuntouttavalle arviointijaksolle tuleville mielenterveys- ja päihdeasiakkaille.

Kokeilu toteutetaan 20.2.-31.5.2023. Miepä-tiimi on osa kotiuttavaa ja kuntouttavaa arviointiyksikköä ja siinä työskentelee sairaanhoitaja sekä kolme lähihoitajaa. Kokeilussa mielenterveys- ja päihdeosaamista keskitetään ja kohdennetaan alkuvaiheen arviontiin ja tukeen, jotta varhaisen palvelun avulla voidaan tukea asiakasta, kartoittaa hänen voimavarojaan ja toimintakykyään, hyödyntää eri toimijoita sekä vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ja siirtää raskaampien palveluiden tarvetta.

Kokeilun tavoitteena on hyödyntää kuntouttavaa arviointijaksoa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan yksilöllisistä tarpeista lähtevään, asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä tukevaan työskentelyyn. Kuntouttavan arviointijakson aikana suunnitellaan asiakkaan toimintakykyä ja tarvetta vastaavat palvelut sekä tukitoimet.  

Yhteisiä toimintakäytäntöjä luodaan kevään aikana. Kokeilun myötä:

  • Lerätään lisätietoa toimivan sekä asiakaslähtöisen toimintamallin luomiseksi mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kotihoitoon.
  • Tarkastellaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelupolkua
  • Vahvistetaan henkilöstön mielenterveys- ja päihdeosaamista
  • Lisätään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Toimintamallin kehittäminen jatkuu kokeilusta saatujen kokemusten perusteella asiakkaita, läheisiä, kokemusasiantuntijoita, kotihoidon henkilöstöä sekä eri toimijoita kuunnellen.


Terhi Asikainen 
Projektikoordinaattori, Ikääntyneiden palvelut, kotiin annettavat palvelut 

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!