Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelma
-

Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelma

Sote-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa perustason palveluita. Tämän saavuttamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman, jota Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tukee ja koordinoi

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta. Keskuksiin on määrä koota perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalityön ja kotihoidon lähipalveluja, mielenterveys- ja päihdehuollon perustason palveluja, avokuntoutuspalveluja, kansansairauksien ehkäisyä sekä neuvola- ja muita ehkäiseviä palveluja.

Tämä työ on vasta alkamassa Pohjois-Savon alueella, mutta tavoitteet ovat koko valtakunnassa Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmassa samat:

 • parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta
 • siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus
 • vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta
 • hillitä kustannusten kasvua, kun muut tavoitteet toteutuvat

Tavoitteena on, että lasten ja perheiden palvelut toimivat perhekeskusmallin mukaisesti koko Pohjois-Savon alueella vuoteen 2022 mennessä. 

Ohjelmalla parannetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöisyyttä ottamalla käyttöön digi- ja mobiilipalveluja ja laajentamalla viikonloppu- ja iltavastaanottotoimintaa sekä matalan kynnyksen palvelupisteitä.

Palvelujen painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle ja ehkäisevään työhön. Sosiaalihuollon roolia painotetaan aiempaa vahvemmin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa kehitetään siten, että asiakasta palvelevat moniammatilliset tiimit. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa työskentelevien tukena ovat erikoistason konsultaatiot sekä digitalisaatiota hyödyntävät uudet toimintamallit.

Asiakaslähtöisyyttä ja työntekijöiden kehittymistä sekä hyvinvointia tuetaan näyttöön perustuvilla menetelmillä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta tuodaan osaksi perustyötä.

Lisätietoa tämän linkin takaa Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmasta 

Lisätietoa tämän linkin takaa Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmasta THL:n sivuilla

Lisätietoa tämän linkin takaa Pohjois-Savon Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmasta Innokylä-sivustoilla

Pohjois-Savon työpaketeissa kaikki tulevaisuuden sote-keskuksen tärkeimmät rakennuspalikat

Uusien sote-keskuksien ja työtapojen kehittämiseksi POSOTE20-hankkeessa on määritelty neljä keskeistä työpakettia tulevaisuuden sote-keskus ohjelman alla.Jokaista johtaa yksi tai useampi alueen kunnista tai muista toimijoista.

POSOTE20-hankkeessa tulevaisuuden sote-keskuksen työpaketit ovat: saatavuus, ennaltaehkäisy, laatu ja vaikuttavuus, yhteentoimisuus ja monialaisuus.

Alla olevasta valikosta pääset lukemaan lisätietoa työpaketeista

Pitkän tähtäimen tavoite:

 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus asiakkaiden ja potilaiden tarpeita vastaavaksi paranee
 • Sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus paranee

Projektit:

 1. Palveluohjauksen malli
 2. Sähköiset sotepalvelut
 3. Etä- ja mobiilipalvelut
 4. Uudet vastaanottomallit
 5. Suun terveydenhuollon vastaanottotoiminta
 6. Kotihoito ja kotisairaala (etäkonsultaatio ja -vastaanotto rakenneuudistus)
 7. Asiakaslähtöiset mielenterveys- ja päihdepalvelut
 8. Paljon palveluja käyttävän hoitomalli 
 9. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelun kokonaisuus
 10. Perhekeskuksen matalan kynnyksen lapsi- ja perhepalvelujen yhdenvertainen saatavuus


Saatavuus työpaketista vastaavat POSOTE20-hankkeessa Ylä-Savon SOTE ja Kysteri

Lisätietoja: Anssi Uutela 

Pitkän tähtäimen tavoite:

 • Väestön hyvinvointivajeet tunnistetaan aiempaa varhemmin
 • Ennaltaehkäisevä tuki on väestön saatavilla paremmin

Projektit:

 1. Kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen edellytyksiä tukevaa toimintaa ohjaava digitaalinen alusta.
 2. Ennaltaehkäisyn johtaminen
 3. Omahoidon ja ennaltaehkäisevän tuen tehostaminen (sähköinen sote- ja perhekeskus)
 4. Ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen toimintamallit perhekeskuksessa
 5. NMOK: Nuorten psykososiaalisen tuen toimintamallit
 6. Omahoidon ja elintapaohjauksen palvelumallit

 

Ennaltaehkäisy työpaketista vastaa POSOTE20-hankkeessa Siilinjärvi.

Lisätietoja:Kati Kantanen

Lisätietoja NMOK-hankkeesta: Tarja Koskinen

Pitkän tähtäimen tavoite:  

 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus paranee vahvistamalla tutkimus-, arviointi- ja kehitystoimintaa
 • Asukkaiden osallisuus palvelujen kehittämisessä paranee, kun palvelujen asiakaslähtöisyyttä lisätään

Projektit:

 1. Soten hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen vaikuttavuuden alusta ja sen terveystaloustieteellinen mallinnus
 2. Asiakkaiden segmentointi tehdään tuen tarpeen mukaan
 3. Räätälöidään hoito- ja palvelupolut
 4. Laaditaan yhteiset sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palvelusuunnitelmat/asiakassuunnitelmat paljon palvelua tarvitseville
 5. Tuodaan järjestöjen toiminta ja palvelut osaksi kehitettäviä palvelukokonaisuuksia kaikissa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen työpaketeissa.
 6. Perhekeskustoiminnan maakunnalliset indikaattorit
 7. Kootaan osallisuusohjelma ja osallisuusmenetelmien työkalupakki maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön.
 8. YSTK-konseptin kuvaus ja UEF yhteistyö
 9. Sosiaalityön maakunnalliset työkalut ja toimintamallit

 

Laatu ja vaikuttavuus työpaketista vastaa POSOTE20-hankkeessa Varkaus.

Lisätietoja: Reetta Kettunen

Pitkän tähtäimen tavoite:  

 • Monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat asiakkaiden ja potilaiden hyödynnettävissä yhdellä yhteydenotolla
 • Asiakkaiden ja potilaiden tarpeita vastaava monialainen tuki toimii saumattomana kokonaisuutena

Projektit:

 1. Otetaan käyttöön monitoimijaisen yhteistyö- ja arviointimalli (MTY) perhekeskusverkostossa
 2. Määritetään yhdyspintapalvelut ja konsultaatiokäytännöt osana perhekeskuksen monitoimijaista yhteistyö- ja arviointimallia
 3. Tuotetaan malli asiakkaan sosiaalisten ja terveydellisten palvelutarpeiden tunnistamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
 4. Tuotetaan moniammatillisen tiimityön malli sotekeskukseen
 5. Sovitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut osaksi sotekeskustoimintaa integraatiomallin mukaisesti
 6. Laaditaan suunnitelma ikäkeskustoimintamallin toteuttamiseksi
 7. Kehitetään yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä
 8. Kuvataan perhekeskuksen keskitetty palveluohjausmalli
 9. Kehitetään ikääntyneiden palveluohjausta, konsultaatiokäytäntöjä ja ohjaus- ja neuvontapalveluja sotekeskustoiminnan tueksi
 10. Kehitetään kotisairaalatoimintaa
 11. Määritetään yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskus
 12. Kehitetään esimiesten ja johtajien verkosto- ja muutosjohtamisosaamista ja käytäntöjä

Yhteentoimivuus ja monialaisuus työpaketista vastaa POSOTE20-hankkeessa Kuopio.

Lisätietoja: Hanna-Mari Tanninen