Loppuraportit I-vaihe
-

I-vaiheen työpakettien loppuraportit

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2020–2022) kehittämiskokonaisuudet rakentuivat kansallisten hyötytavoitteiden suuntaisesti neljään työpakettiin:

  • Saatavuus
  • Ennaltaehkäisy
  • Laatu ja Vaikuttavuus
  • Monialaisuus ja Yhteentoimivuus

Keskityimme menetelmien, toimintamallien ja digitaalisten ratkaisujen, tilannekuvien ja kartoitusten tuottamiseen sekä mallintamiseen. Teimme työtä yhteiskehittämällä ja palvelumuotoilun keinoin, yhdessä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa. Toimintamallien pohjalta käynnistimme paikallisia pilotteja ja vahvistimme henkilöstön osaamista menetelmien haltuun otossa. Kehittäjät verkostoituivat hyvinvointialuetasoisesti yhteisen ymmärryksen ja näkymän aikaansaamiseksi.

Kaikki ensimmäisen vaiheen työ pohjusti hankkeen toista vaihetta (2022–2023), jossa edelleen syvensimme ymmärrystä hyvinvointialueen palvelujen nykytilasta ja laajensimme tuotettujen mallien käyttöönottoa ja pilottien toteuttamista koko hyvinvointialueelle. Tällä hetkellä pilotit ovat täydessä vauhdissa. Ymmärrystä asiakas- ja työntekijäkokemuksista sekä toimivista käytännöistä ja niiden hyödyistä alkaa kertyä. Systemaattisen kehittämisen jatkumo toteutuu, kun Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen kehittämistyön tuotokset ja opit siirtyvät ja jalostuvat edelleen Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon -hankkeessa. Kaikesta tästä saamme kiittää valtavan työpanoksen, osaamisensa ja asiantuntemuksensa antaneita kehittämistyön ammattilaisia, joiden kanssa tätä matkaa on ollut ilo yhdessä kulkea ja oppia.

Kaikki hankkeessa tuotetut toimintamallit löydät Innokylästä.

Lataa tiivistelmä työpakettien loppuraporteista

Yksittäisten työpakettien täydelliset loppuraportit voit ladata itsellesi alta.

Saatavuus- työpakettiin kuuluvilla projektikokonaisuuksilla pyrittiin löytämään uudenlaisia toimintamalleja, joilla nykyistä tehokkaammin pystytään vastaamaan alati kasvavaan sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluiden kysyntään mahdollisimman oikea-aikaisesti ja tasavertaisesti.

Tavoitteeseen pyrittiin mm. eri ammattilaisten välistä yhteistyötä tiivistämällä ja monialaisuutta nykyistä tehokkaammin hyödyntäen sekä erilaisia digitaalisia palveluratkaisuja hyödyntämällä.


Lataa Saatavuus -työpaketin koko raportti

 

Asiakkaan moninaiset palvelutarpeet voivat vaatia monialaista osaamista ja palveluiden yhteensovittamista sekä aikaa. Osa sote-palveluita käyttävistä asiakkaista ei tunnista omaa avuntarvettaan, eikä osaa hakeutua ajoissa avun piirin. On asiakkaita, jotka hakeutuvat terveydenhuoltoon, mutta eivät tule autetuksi lyhyellä kontaktilla terveydenhuollon palveluihin. Saadakseen tarvittavan avun ja tuen varhaisessa vaiheessa yhdellä yhteydenotolla, tulee palvelujen olla yhteentoimivia ja monialaisia.

Monitoimijainen yhteistyö on asiakkaiden ja ammattilaisten välisen toiminnan perusta ja sitä varten tarvitaan yhdessä sovitut toimintamallit. Kehittämistyötä tarvitaan, koska palvelut ovat monesti pirstaleisia. Koska ammattilaiset eivät tunne tarpeeksi hyvin toistensa työn sisältöä, tehdään palveluissa monin paikoin myös päällekkäistä työtä. Lisäksi asiakkaat voivat kokea, että heitä pompotellaan palveluiden välillä, jolloin asiakkaan kokonaistilanne ei ole ammattilaisen hallussa.


Lataa Ennaltaehkäisy ja ennakointi -työpaketin koko raportti

Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen toimintaympäristö Pohjois-Savossa on monella tapaa haasteellinen. Väestö ikääntyy ja vähenee, minkä lisäksi Pohjois-Savon sairastavuusindeksi on Suomen korkein (ikävakioimaton 136, ikävakioitu 130). Korkea sairastavuus vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen suureen kysyntään ja nostaa niiden nettokäyttökustannuksia. Erityisesti maakunnassa painottuvat mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat, joihin liittyvät sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset ovat yleisiä. Pohjois-Savossa on Diakin huono-osaisuusindikaattorien perusteella maan keskiarvoa enemmän erilaisista inhimillisistä, taloudellisista tai sosiaalisista vaikeuksista kärsiviä ihmisiä. Pohjois-Savon väestön palvelutarpeet ja ikärakenteen huomioon ottaen alueella on erityistä tarvetta kehittää terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyötä ja luoda palvelujen yhteensovittamista vahvistavia käytäntöjä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja tuottaa terveyttä ja hyvinvointia. Kun resurssit ovat rajalliset, ne täytyy käyttää hyödyksi parhaalla mahdollisella tavalla. Laatu ja vaikuttavuus -työpaketin tavoitteena on ollut edistää sote-keskuksen palvelujen laatua ja vaikuttavuutta kehittämällä toimintamalleja sote-ammattilaisten väliseen yhteistyöhön sekä vahvistamalla henkilöstön osaamista, asiakasosallisuutta, kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä ja sote-keskuksen tutkimusperustaisuutta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten monialaisen yhteistyön käytäntöjen kehittämistä kohdennettiin erityisesti palvelutarpeen arviointiin, hoito- ja palvelusuunnitelmiin, hoitoketjuihin, palvelujen toteuttamiseen ja arviointiin sekä tutkimukselliseen kehittämiseen. Ammattilaisten työtapojen taustalla olevien ajattelumallien muuttaminen kohti monialaisuutta on ollut keskeistä. Tärkeää on ollut myös huomioida sosiaalihuollon tiedontuotanto laadukkaiden ja vaikuttavien sosiaalipalvelujen kehittämiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.


Lataa Laatu ja vaikuttavuus-työpaketin koko raportti

Pohjois-Savossa sote-palvelujen toteuttaminen on painottunut raskaisiin palveluihin. Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään toimintaan lisää tarvetta siihen liittyvän osaamisen, johtamisen ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Tämän vuoksi tarvittiin muun muassa sähköisten palvelujen kehittämistä, yhteneväisten toimintamallien luomista ja ennaltaehkäiseviin menetelmien käyttöönottoa ja niiden soveltuvuuden arvioimista Pohjois-Savon maakunnassa.

Näyttöä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vaikuttavuudesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on paljon. Projektityöskentelyssä keskityttiin pohjoissavolaisten hyvinvointivajeiden korjaamiseen vahvistamalla ennaltaehkäisevää toimintaa. Tavoitteena oli, että ennaltaehkäisevät palvelut rakentuvat asukkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja ovat saavutettavissa yhden yhteydenoton periaatteella. Pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa Pohjois-Savon asukkaiden hyvinvointia.

Lisäksi tuotimme Itä-Suomen yliopiston toimesta laajan selvityksen yhteensovittavan johtamisen edellytyksistä hyvinvointialueellamme. Tutkimustulokset voit lukea täältä.


Lataa Yhteentoimivuus ja monialaisuus -työpaketin koko raportti