Vastaanottotoiminnan resurssit ja valmistautuminen hoitotakuuseen
-

Tämän projektin kehityskohteena ovat kaksi isompaa kokonaisuutta: terveyskeskusvastaanottojen resurssit ja toimintatavat sekä keinot, joilla hoitotakuun toteutuminen eli hoitoon pääsy seitsemässä päivässä olisi mahdollista eri yksiköiden lähtötilanteet huomioiden. Tavoitteena on selvittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen terveyskeskusvastaanottojen nykytila. Tuloksena on kattava ja monisyinen nykytilan kuvaus jatkokehittämistä varten.

Toimintaa tarkastellaan eri tavoin henkilökunnan, prosessikehittämisen, johtamisen sekä alueen asukkaiden näkökulmasta. Aihetta lähestytään useista näkökulmista kattavan ja monisyisen nykytilan kuvauksen pohjalta.

Osaprojektin nykytilan kartoitusmenetelmiä ovat muun muassa seuraavat:

  • Saatavuuden T3-mittaritiedon tarkastelu yksiköittäin, tavoitteena alueellinen kattavuus
  • Henkilöstöresurssien alueellinen tarkastelu määrällisesti ja yksiköittäin jalkautuvissa työpajoissa laadullisesti
  • Alueellinen swot-analyysi haastattelujen pohjalta
  • Henkilökunnalle suunnattu toimintatapa- ja palvelutarvekysely
  • Alueellinen palvelutarve- ja palveluiden käyttöanalyysi, jonka suorittaa ulkopuolinen yritys
  • Puhelinkysynnän tarkastelu ja teemoittelu pilottiyksikössä sekä
  • Kokonaistoiminnan tarkastelun ja saatavuuden parantamisen pilotti yhdellä terveysasemalla.

Osa-alueet täydentyvät projektin edetessä ja valmistelusta tulevien tarpeiden pohjalta.   

Keväällä 2023 kaikki aineistot yhdistetään ja osaprojektin lopputuloksena on kattava kuvaus terveyskeskusvastaanottojen nykytilasta Pohjois-Savossa. Osaprojekti toimii yhteistyössä sote-keskus -valmistelun kanssa ja jakaa tuloksia valmistelun käyttöön läpi toiminta-ajan.

Projektin vastuuhenkilöt

Tästä projektikokonaisuudesta vastaa Tiina Romppanen-Olin yhdessä alueen toimijoiden kanssa sekä muiden tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen henkilöiden kanssa. 

Projektissa tehtävä työ koskettaa kaikkia Pohjois-Savon alueen terveysasemia ja lähijohdon kautta siellä työskenteleviä henkilöitä.

Lisätietoja antaa

Romppanen-Olin, Tiina

Projektikoordinaattori

 

Aiheesta blogissamme:

Rakenteellisella sosiaalityöllä saadaan tietoa asukkaiden hyvinvoinnista ja sosiaalisista ongelmista

Hyvinvointialueellamme on tavoitteena kehittää pitkällä tähtäimellä ennaltaehkäisevästi asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä uhkaaviin kriittisiin tekijöihin. Kehittämistyössä keskeisiä ovat asukkaiden, palvelujen kehittämisen ja kustannusten hillitsemisen näkökulmat. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat tarvitsemansa laadukkaat ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti. Siksi kehittämistyössä tarvitaan tietoa mm. asukkaiden tarpeista ja palveluiden toimivuudesta.

Hyviä käytäntöjä etsimässä - kohteena työttömien terveystarkastukset

Pohjois-Savossa työttömien terveystarkastusten toteutumisessa on vielä parannettavaa. Työttömien terveystarkastukset ovat Pohjois-Savossa toteutuneet tilastojen valossa viime vuosina heikosti.

Monialainen tiimi – Verkostomainen asiantuntijajoukko asiakkaan tukena

Pohjois-Savon hyvinvointialueella kokeillaan rohkeasti uutta toimintamallia monialaisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden auttamiseksi. Varkauden Hyvinvointikeskus Aallossa on käynnissä monialaisen MOTI-tiimin pilotointi osana POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus hanketta.  MOTI-tiimi on tarkoitettu yli 18-vuotiaille asiakkaille, joilla on useiden eri sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta. Vastaavan mallin kehittäminen on käynnistetty myös Joroisissa ja Leppävirralla, joten toiminta tulee laajenemaan syksyn 2022 aikana. 

The eAsiakasraati käyntiin – aivan huippua!

On maanantai 6.6.2022, kello lähestyy 16:00. Sähköisen asioinnin ja digihoitopolkujen asiakasraadin vetäjien eli Erjan, Katjan, Eevan, Sarin ja Anni-Liinan jännitys tiivistyy. Ohjaajien työnjako raatilaisten ensimmäiseen tapaamiseen on suunniteltu, ja uusi asiakkaita osallistava työskentely odottaa tekijöitään. Pian onkin kokoushuoneessa paikalla seitsemän innostunutta raadin jäsentä. Tunnelma on aktiivisen odottava. Tästä se sitten alkaa – nimittäin sähköisen asioinnin ja digihoitopolkujen kehittämisen tueksi valitun eAsiakasraadin toiminta jatkuen kesäkuun 2023 loppuun.

Näillä toimenpiteillä Ylä-Savossa tuodaan asiakasta takaisin keskiöön - Vastaantottoiminnassa kokeillaan rohkeasti uusia toimintatapoja

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä on lähdetty toteuttamaan rohkeasti niitä toiminnan muutoksia, joissa palveluntuotantoa on kehitetty aiempaa asiakaslähtöisempään suuntaan. Julkisen terveydenhuollon keskeisenä ongelmina ovat palvelujen saatavuus ja niihin pääseminen.