Miltä näyttää Nepsy-ystävällinen Pohjois-Savo?
-

Miltä näyttää Nepsy-ystävällinen Pohjois-Savo?

to toukok. 11 13:22:00 2023

Kuva: Kuvituskuva, Adobe

Mitä opittu matkan aikana?

Mitä olemme oppineet tämän matkan aikana? Neuroepätyypilliset eli nepsy-piirteiset ihmiset eli nepsyt ovat ennen kaikkea valloittavia ihmisiä. Heillä on paljon annettavaa meidän yhteiskunnallemme, kun vaan osaamme tarjota heille riittävästi oikea-aikaista ja oikeaa tukea. Kehittämistyön aikana on vahvistunut näkemys, että nepsy-palvelupolut kaipaavat selkeytystä, emmekä voi puhua vain hoitopoluista, vaan monialaista yhteistyötä vaativasta kokonaisuudesta. Kehittämistyömme aikana palvelupolkujen kehittämisen tärkeys on noussut esiin useasta eri suunnasta.

Asiakkaat pohtivat minne ottaa yhteyttä, kun huoli herää. Samoin tekevät ammattilaiset. Tästä palvelupolun pitäisi lähteä muodostumaan. Työntekijät kaipaavat lisää ymmärrystä siitä, kuinka nepsy-piirteinen ihminen toimii ja myös tietoa siitä, millaista tukea meidän tulisi pystyä tarjoamaan heille. Toimivat palvelupolut vaativat avointa ja toimivaa yhteistyötä, jossa toimijoilla on yhteinen ymmärrys sekä yhteinen kieli. Toimivassa yhteistyössä asiakas ja hänen lähiverkostonsa ovat keskiössä saaden oikea-aikaista tukea ketterästi ilman monimutkaisia ja byrokraattisia koukeroita. Yhdessä tekeminen rakentuu asiakaslähtöisiä ratkaisuja yhdessä etsimällä.

 

 

Asiakaslähtöisyyden ja arvostavan kohtaamisen merkitys

Asiakasosallisuus sekä asiakaslähtöisyys ovat olleet vahvoja periaatteita tiimin toiminnan alusta saakka. Yhtenä tärkeänä osana tiimin kehittämistä on toiminut asiakasraati. Lisäksi tietoa on kerätty asiakkaille ja työntekijöille suunnatuin kyselyin. Kerätystä palautteesta haluamme nostaa esiin arvostavan kohtaamisen tärkeyden.

Kohtaamisen tärkeys on tärkeää nostaa esiin, sillä valitettavasti neuroepätyypilliset ihmiset kohtaavat edelleen epäasiallista ja epäkunnioittavaa kohtelua, niin meidän palvelujärjestelmässämme kuin vapaa-ajalla esimerkiksi harrastustoiminnassa. Nepsy-piirteinen ihminen toimii monissa tilanteissa eri tavalla ja herättää monenlaisia tunteita. Se ei ole väärin. Se, miten me käsittelemme nämä tunteet, voi olla hyvinkin väärin. Hermostummeko ja loukkaammeko sanoilla? Jätämmekö huomioimatta tuen tarpeet? Laitammeko ilkeät kommentit stressin ja kiireen piikkiin vai opettelemmeko toisenlaisen tavan toimia? Tässä jokaiselle, erityisesti ammattilaiselle tärkeitä kysymyksiä pohdittavaksi.

Nepsy-piirteiset kohtaavat myös paljon ennakkoluuloja. Edelleen monilla näkemykset nepsy-piirteistä eivät välttämättä pohjaudu tutkittuun tietoon. Voi olla, että ajatus autismikirjon ihmisestä pohjautuu Sademies-elokuvan esittelemään henkilöön tai Tourette on vain erikoista käytöstä ja voi jopa pelottaa. ADHD:tä ajatellaan ainoastaan motorisena levottomuutena ja keskittymiskyvyttömyytenä. Nepsy-piirteet voivat olla näitäkin, mutta ne ovat paljon muutakin.

On aika unohtaa ennakkokäsitykset ja nähdä nepsy-piirteiset ihmiset yksilöinä. Nepsyt ovat usein erityisen lahjakkaita, nopeasti uusia asioita omaksuvia, jos asia on heistä mielenkiintoinen. He pystyvät keskittymään, jos kyseessä on asia, mikä heitä erityisesti kiinnostaa tai mitä he todella haluavat tehdä, oppia tai saavuttaa. Kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, kuten ADHD, autismikirjon häiriöt, Tourette tai oppimisvaikeudet eivät ole este opiskelulle, ammatin saamiselle tai hyvälle elämälle. Se ei ole vamma tai sairaus. Se on piirre, ominaisuus ja oikealla tuella nepsy-piirteiset voivat saavuttaa juuri sen, mitä he haluavat saavuttaa.

Pysyvät ja riittävät resurssit perustasolla

Nepsy-piirteiset ihmiset tarvitsevat pysyvyyttä ja turvallisia ihmisiä, jotka antavat heille tilaa olla sellaisia kuin he ovat. He tarvitsevat myös paljon positiivista palautetta, rajoja sekä tukea. Rutiinit, rakenteet ja pysyvyys luovat turvaa. Nepsy-palvelukokonaisuudet tuleekin rakentaa näistä lähtökohdista käsin. Tuki tulisi olla saatavilla matalalla kynnyksellä perustason palveluissa, kuten esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

Mediassa on ollut vahvasti keskustelussa työntekijäpula ja eri aloilla tapahtuva työntekijäpako. Tämä koskettaa erityisesti nepsyjä. Vaihtuvat työntekijät ovat nepsy-piirteisille iso haaste. Haasteen siitä heille tekee se, että suhteen luominen uuteen ihmiseen vaatii heiltä enemmän aikaa. Jotta luottamuksellinen suhde syntyy, työntekijän tulee antaa aikaa ja olla kiinnostunut. Kuinka tämä mahdollistuu, jos työntekijöiden vaihtuvuus on suurta? Kuinka voidaan luoda suhde, jos tapaamisten määrää rajoitetaan hyvin minimiin tai tuki päätetään ennen kuin luottamuksellinen suhde on päässyt syntymään. Olisiko aika kokeilla tarjota tukea asiakkaan, oppilaan, potilaan tarpeen näkökulmasta?

Kehittämistyö jatkuu

Onneksi saamme ylpeänä jatkaa kehittämistyötä nepsy-ystävällisemmän Pohjois-Savon rakentamisessa, sillä Nepsy-tiimin toiminta on saanut jatkoa Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon hankekokonaisuudessa. Jatkamme ammattilaisten tukemista, kehittämme ryhmä- ja vertaistoimintaa sekä selkeytämme yhteistyössä verkostojen kanssa nepsy-palvelupolkua yhteiskehittämällä.

Tahtotilamme on, että ymmärrys ja arvostava kohtaaminen nepsy-piirteisiä ihmisiä kohtaan vahvistuu ja siten saavutamme tavoitteen olla tulevaisuudessa nepsy-ystävällinen Pohjois-Savo. Haluamme, että täällä ymmärretään erilaisuutta ja tarjotaan oikea-aikaista tukea niille, ketkä sitä tarvitsevat.

Keskeisimmät opit

  1. Arvostava kohtaaminen ja kuulluksi sekä kohdatuksi tulemisen tunne on ehdoton edellytys luottamuksen rakentumiseen
  2. Palveluiden kehittämisen lähtökohtana tulee olla asiakaslähtöisyys ja pysyvyys. Palvelut tulee toteuttaa niin, että asiakkaat voivat kokea, että palvelut ovat juuri heitä varten
  3. Toimivat ja yhteensovitetut palveluketjut tarvitsevat vahvaa monialaista yhteistyötä. Nepsy-piirteisten ihmisten auttaminen vaatii tilanteen kokonaisvaltaista tarkastelua, joten harvoin avun järjestäminen onnistuu vain yhden palvelun toimesta.
  4. Yhdessä tekemisen tulee olla avointa ja sujuvaa läpi eri organisaatioiden asiakas huomioiden. Tärkeää on löytää yhteinen kieli, jota jokainen verkostossa ymmärtää.  

Nepsy-ystävällisen Pohjois-Savon puolesta,

Satu Remes, nepsy-koordinaattori

Kati Valén, nepsy-koordinaattori

Sanna Tchaplinski, kehittäjäsosiaalityöntekijä