Palveluun ohjautuminen, ennaltaehkäisevä työ ja monialainen yhteistyö sote-keskuksessa
-

Tämän projektin tavoitteena on kehittää erityisesti vastaanottotoimintojen käyttöön työkaluja ja toimintamalleja, jotka edesauttavat alueemme asukkaiden hoitoon pääsyä ja palveluiden saatavuutta. Tavoitteena on myös löytää keinoja palveluvalikoiman yhdenmukaistamiseksi alueella, jolla tavoitellaan aiempaa tasavertaisempia palveluita asuinpaikasta riippumatta. Resursoinnin haasteisiin pyritään vastaamaan kehittämällä toimintamalleja niin, että ammattilaisten osaaminen kohdentuisi tulevaisuudessa aiempaa tehokkaammin palvelutarvetta vastaavasti.

Ratkaistavana haasteena ovat Pohjois-Savon pitkät välimatkat ja osin haasteelliset kulkuyhteydet, maamme korkein sairastavuus ja ikääntyvä väestö. Viimeisimpänä - muttei vähäisimpänä - ratkaistavana haasteena on akuutisti koko maatamme vaivaava pula ammattitaitoisesta henkilökunnasta.

Palveluita tuotetaan myös alueellamme monin eri menetelmin ja ne ovat eri tasoisia eri puolilla maakuntaa. Olemme nyt tilanteessa, jossa osaa toimintatavoistamme on pakko uudistaa ja yhtenäistää. Toivomme löytävämme keinoja palveluiden yhdenmukaistamiseen, jotta pystymme tuottamaan alueemme asukkaille heidän tarpeitaan vastaavia palveluita tasavertaisesti.

Projektin vastuuhenkilöt

Tätä kehitysprojektia luotsaa projektipäällikkö Anssi Uutela.

Pohjois-Savossa projektin kehittämisestä vastaavat Varkauden kaupunki, Kuopion kaupunki, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja Siilinjärven kaupunki yhdessä kumppaniorganisaatioidensa kanssa. Vastuukehittäjinä toimii Varkaudessa Sanna Tchaplinski tutkimuksellisuuden ja kehittämistoiminnan sekä monialaisen tiimityömallin osalta.

Ylä-Savossa monialaisen tiimityömallin kehittämistyöstä vastaavat Iiris Repo ja Merja Vartiainen sekä geneerisen palveluohjauskokonaisuuden osalta Juho Rytkönen.

Siilinjärvellä kehitetään palvelutarjotinta hyvinvointialueelle ja pilotoidaan monialaisen työparityöskentelyn mallia vastaanottotyössä vastuukehittäjä Katja Myllysen toimesta. Järjestöjen sähköisen alustan jatkokehittämisen sekä pilotointien käynnistämisen parissa työskentelee Heljä Koistinen.

Kuopiossa kehitetään asiakassegmentointia ja konsultaatiokäytäntöjä, joiden osalta vastuukehittäjänä toimii Maisa Ylitalo.

Lisätietoja antaa

Romppanen-Olin, Tiina

Projektipäällikkö

 

Aiheesta blogissamme:

Tiimi kutsutaan kokoon asiakkaan tarpeiden mukaan – Tiimityömalleja kokeillaan nyt koko Pohjois-Savon alueella

Keväällä 2021 käynnistettiin monialaisen tiimityön mallin yhteiskehittäminen Kuopiossa, Varkaudessa ja Ylä-Savon SOTE:ssa. Tiimityön mallia pilotoidaan erilaisilla kokoonpanoilla Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Tiimeissä sote-ammattilaiset toimivat verkostomaisesti yhteistyössä, jotta monialaisia palveluita tarvitsevien asiakkaiden palveluista muodostuu selkeä kokonaisuus. Tiimissä asiakkaalle määritetään vastuutyöntekijä ja sovitaan selkeä vastuunjako eri ammattilaisten välillä. Asiakkaan ei tarvitse itse tietää ja osata sote-palvelujen kokonaisuutta, vaan ammattilaiset ohjaavat asiakasta tarvelähtöisesti.

Mistä geneerisessä palveluohjauksessa on kyse ja miksi asiakkaan tarpeiden tunnistaminen on niin tärkeää?

Geneerisestä palveluohjauksesta puhuttaessa nousee esiin paljon ajatuksia ja mietteitä, kuten on aiheen ympärillä toimijoitakin. Asiakkaan kannalta on ollutkin tärkeää mistä puhutaan. Aluksi on täytynyt hahmottaa kokonaiskuva mitä geneerisellä mallilla tarkoitetaan ja mitä siltä haetaan tulevalla hyvinvointialueella.

Parempaa asiakaslähtöisyyttä sekä varautumista tulevaisuuden vaatimiin velvoitteisiin - Sotekeskuksen projektikokonaisuus etsii ratkaisuja monisyisiin haasteisiin

Hei! Olen Anssi Uutela ja tulen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä, jossa viimeiset vuodet olen toiminut johtavana lääkärinä. Koko maassa kuten myös Pohjois-Savossa mennään parhaillaan vauhdilla kohti yhteistä hyvinvointialuetta, minkä vuoksi myös minun työtehtäväni ovat viime aikoina keskittyneet tulevan hyvinvointialueen palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.