Ikääntyvien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistaminen ja kotiin vietävät palvelut
-

Projektin tavoitteena on, että ikääntyneet saavat ennaltaehkäisevästi ja näyttöön perustuen tukea ja ohjausta terveyden, mielenterveyden, hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja pärjäämisen vahvistumiseksi ja että myös harvaan asutun maaseutualueen asukkaille on järjestettävissä kotisairaalapalveluita projektissa kehitetyn ja pilotoidun mallin mukaisesti. Keskiössä on myös tavoite muodostaa  hyvinvointialueelle yhdenmukaiset palvelusisällöt ja mahdollistaa ikääntyvien osallisuutta.

Nykytilan haasteena on, että ikääntyvien hyvinvointiin liittyviä tarpeita ei tunnisteta ajoissa, eikä ennaltaehkäisevää tukea ole saatavilla riittävästi. Pohjois-Savossa haasteena ovat erityisesti perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitopäivät, joita meillä on edelleen 46 % maan keskiarvoa enemmän. Myös kotisairaalatoiminnan määrä kotihoidon yksiköissä on alle maan keskiarvon.

Projektin tuloksena syntyy laajennettu palveluvalikko, joka kattaa myös sähköiset palvelut ja matalan kynnyksen toimintamuodot. Tällöin palvelua on saatavilla asiakkaan arjessa helposti ja saumattomasti, myös asiakkaan kotona. Myös kotisairaalatoimintaa on pystytty laajentamaan ympärivuorokautiseksi toiminnaksi, joka mahdollistaa laajempien hoitotoimenpiteiden toteuttamisen avohoidossa (esim. veritiputukset).

Projektin vastuuhenkilöt

Tästä projektikokonaisuuden kehittämisestä vastaa Tiina Kallio.

Projekti näkyy kehittäjäkunnissa (Siilinjärvi, Kuopio) ja yksiköissä (Kysteri) asiakkaiden ja työntekijöiden arjessa. Kehittämistyössä ovat mukana myös tulevan hyvinvointialueen asukkaat, asiakkaat ja palveluja tuottava henkilöstö.

Lisätietoja antaa

Venetvaara, Annikki

Projektipäällikkö

 

Aiheesta blogissamme:

Chattiä & tekoälyä Pohjois-Savossa - Ikäkeskuksen neuvonnan chat käynnisty hyvinvointialueellamme

Chat-palvelut ovat tällä hetkellä yksi eniten lisääntyvistä digitaalisen palvelun muodoista. Chat-palvelun avulla asiakkaat voivat saada nopeaa apua, neuvontaa ja ohjausta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi digitaaliset palvelut säästävät aikaa ja resursseja sekä asiakkaille että sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille. Suomessa hyvinvointialueilla eletään nyt muutosten aikaa, kun digitaaliset palvelut ovat vahvistumassa osaksi julkisen sosiaali- ja terveysalan alan toimintaa. Digitaalisten palveluiden kehittäminen on tärkeää, sillä ne tarjoavat asiakkaille sekä ammattilaisille uusia tapoja kommunikoida, hoitaa ja seurata terveyttä.

Koti on ihmisen paras paikka myös ikääntyneenä - Kunhan sinne ei jää yksin

Hei! Olen Sanna Kosonen, TulKoti-hankkeen projektipäällikkö. Olen saanut tehdä merkityksekästä työtä ikäihmisten kotiin annettavien palvelujen kehittämisessä jo kohta 12 vuotta ja olen onnellinen siitä, että saan olla mukana rakentamassa tulevaisuuden yhtenäisiä palveluja ikääntyneille Pohjois-Savossa.  TulKoti-hankkeiden avulla voimme vaikuttaa myös kansallisiin ikääntyneiden kotiin vietäviin palveluihin tässä valtakunnallisessa TulKoti-hankeverkostossa. Aikaisemmissa työtehtävissäni olen toiminut Pohjois-Savon alueella kehittäen ikäihmisten perhehoitoa, joten alue, sekä osa toimijaverkostoa ovat minulle tuttuja jo aikaisemmilta vuosilta.

Ikääntyneiden palveluissa kehittämistarve nousee esiin arjessa

Hyvinvointialueellamme ikääntyvien tarpeisiin vastaavien palveluiden kehitystä tarkastelee "Ikääntyvien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistaminen ja kotiin vietävät palvelut" -projekti. Tässä projektissa vanhuspalvelujen ammattilaiset kuvaavat olemassa olevia hyväksi todettuja tapoja tehdä työtä sekä kokeilevat uusia toimintamalleja käytännössä. Kehittämisen kohteena ovat mm. ikääntyneiden suunhoitoon ja ravitsemustilan edistämiseen liittyvät käytännöt kotihoidossa, omaishoitajien terveystarkastukset ja kotiutuminen sairaalasta kotisairaalatoimintaa laajentamalla. Näiden lisäksi kehitetään myös palveluihin liittyvän tiedon saavutettavuutta sekä työntekijöiden välistä yhteistyötä.

Varhaisen vaiheen tuki ja vertaistuki auttavat muistihäiriöpotilaiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnissa

Kuopiossa koottiin viime vuoden keväällä moniammatillinen projektiryhmä terveyskeskuksen, vanhuspalvelujen ja Harjulan sairaalan ammattilaisista, jotka työskentelevät muistihäiriöpotilaiden parissa. Yhteistuumin aloimme keskustella muistihäiriöpotilaan hoitopolun toimivuudesta.  

Suunhoidon ja ravitsemuksen kotikäyntien kokeilussa hyvää värinää – ”Myös asiakkaat ovat kokeneet käynnit hyvinä”

Siilinjärven kotihoidossa on käynnistynyt Pohjois-Savon hyvinvointialueen kokeiluna suunhoidon ja ravitsemuksen kotikäynnit. Kokeilu toteutetaan osana POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta. Säännöllisen kotihoidon asiakkaille tehdään kotikäynteinä suun tarkastuksia ja annetaan omahoidon ohjausta.