Rakenteellisella sosiaalityöllä saadaan tietoa asukkaiden hyvinvoinnista ja sosiaalisista ongelmista
-

Julkaistu

Rakenteellisella sosiaalityöllä saadaan tietoa asukkaiden hyvinvoinnista ja sosiaalisista ongelmista

Hyvinvointialueellamme on tavoitteena kehittää pitkällä tähtäimellä ennaltaehkäisevästi asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä uhkaaviin kriittisiin tekijöihin. Kehittämistyössä keskeisiä ovat asukkaiden, palvelujen kehittämisen ja kustannusten hillitsemisen näkökulmat. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat tarvitsemansa laadukkaat ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti. Siksi kehittämistyössä tarvitaan tietoa mm. asukkaiden tarpeista ja palveluiden toimivuudesta.

Kuva: Unsplash, Headway, De Pere, United States

Haasteita erityisesti tiedon tuottamisessa sekä jakamisessa

Tietoa erityisesti sosiaalipalveluita käyttävien ihmisten hyvinvoinnista ja sosiaalisista ongelmista voidaan tuottaa rakenteellisella sosiaalityöllä. Velvoite rakenteellisen sosiaalityön tekemiseen on kirjattu sosiaalihuoltolakiin. Työhön kuuluu muun muassa sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottaminen, tavoitteellinen toiminta ja toimenpide-ehdotusten esittäminen sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä sosiaalihuollon asiantuntemuksen tuominen osaksi hyvinvointialueen suunnittelua sekä yhteistyö laajentaminen. 

Käytännössä rakenteellisen sosiaalityön tiedontuotannon käytännöt tai menetelmät ovat kuitenkin hajanaisia, tiedon hyödyntämisen tavat vaihtelevat alueittain ja tieto välittyy usein päättäjille puutteellisesti (Liukko, Muurinen ja Karjalainen 2022), vaikka lain voimaan tulosta on lähes kahdeksan vuotta. 

Kohti yhteistä ymmärrystä

Rakenteellista sosiaalityötä kehitetään valtakunnallisesti osana sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa. Kehittämistyön tavoitteena on muodostaa yhteistä ymmärrystä siitä, mitä rakenteellisella sosiaalityöllä tarkoitetaan ja miten sitä tehdään, mikä lisää rakenteellisen sosiaalityön tekemisen edellytyksiä. Samalla rakenteellisen sosiaalityön tuottama tieto halutaan viedä hyvinvointialueilla osaksi tiedolla johtamisen rakenteita ja käytäntöjä.

Alueellisen työryhmän tavoitteena sosiaalisen raportoinnin käyttöönoton laajentaminen

Pohjois-Savossa rakenteellista sosiaalityötä on kehitetty osana Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta. Hankkeessa on koottu sosiaalialan ammattilaisista koostuva alueellinen työryhmä. Hyvinvointialueen väliaikainen valmisteluelin hyväksyi joulukuussa 2021 työryhmän toiminnalle asetetut tavoitteet. Tavoitteena on ollut laajentaa yhtenäisen sosiaalisen raportoinnin lomakkeen käyttöönottoa hyvinvointialueella, pohtia sekä luoda mallinnuksia rakenteista rakenteellisen sosiaalityön tekemiselle, pohtia sosiaalisista raportoinneista koostuvan tiedon kokoamisen ja hyödyntämisen sekä rakenteellisen sosiaalityön ja HYTE-työn yhteensovittamisen tapoja (sosiaalisten raporttien liittäminen osaksi hyvinvointikertomuksia) ja kartoittaa työntekijöiden koulutuksen ja informoinnin tarpeita. Työryhmä on tavannut Teamsin välityksellä lähes kuukausittain maaliskuusta 2022 alkaen lokakuuhun 2022 asti.

Konkreettisena tavoitteena sosiaalisen raportoinnin malli

Sosiaalinen raportointi on yksi rakenteellisen sosiaalityön keskeisimmistä menetelmistä. Sosiaaliseen raportointiin kuuluu tiedon keruu ja muokkaus sekä tiedon raportointi. Tieto voi olla tilastollista ja indikaattoreihin perustuvaa, asiakastyöhön perustuvaa laadullista tietoa tai yhdistää molempia. Tietoa voivat tuottaa palveluja käyttävät asiakkaat, viranomaiset, ammatilliset toimijat, järjestöt ja asukkaat. Sosiaalisen raportoinnin avulla voidaan osoittaa sosiaalisia epäkohtia ja kehittää sosiaali- ja hyvinvointipalveluja. (STM) 

Sosiaalista raportointia varten on olemassa useita työkaluja ja menetelmiä. Yksi laajimmin viime vuosina eri alueilla kehitetyistä työkaluista on sosiaalisen raportoinnin lomake. Pohjois-Savon rakenteellisen sosiaalityön työryhmän konkreettisena tavoitteena on ollut kuvata sosiaalisen raportoinnin malli, jonka voisi ottaa käyttöön Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Käytännön kokemuksia kehittämistuen tueksi on saatu Varkauden sosiaalisen raportoinnin lomakkeen pilotista, muilta alueilta sekä rakenteellisen sosiaalityön kehittäjien alueellisista ja valtakunnallisista verkostoista. Esitys alkaa olla hyvällä mallilla: esityksen valmistumisen deadline on lokakuun lopussa.


Heidi Hartikainen
Yhteisöpedagogi amk, sosionomi YAMK
Hanketyöntekijä sote-keskuspalvelujen vaikuttavuus -kokonaisuudessa

Lähteet: 
Liukko, Eeva, Muurinen, Heidi ja Karjalainen, Pekka 2022. Rakenteellisen sosiaalityön nykytila ja tulevan kehityksen suuntaviivoja. Kuntakyselyn tuloksia. Työpaperi 16/2022. THL. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-857-6 
Sosiaalihuoltolaki (30.12.2014/1301). https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301#L2P7 
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuaika tuntematon. Rakenteellinen sosiaalityö. https://stm.fi/rakenteellinen-sosiaalityo 


 


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!