Lapset puheeksi -menetelmän teemat sopivat kaikkiin kohtaamisiin vanhempien kanssa - heidän hakiessaan apua omiin tai perheen ongelmiin
-

Julkaistu

Lapset puheeksi -menetelmän teemat sopivat kaikkiin kohtaamisiin vanhempien kanssa - heidän hakiessaan apua omiin tai perheen ongelmiin

Olen paljon lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevä perusterveydenhuollon lääkäri ja työskennellyt samalla terveysasemalla Pielavedellä 1980-luvun puolivälistä alkaen. Sitä kautta suvut sekä perheet toisessa, kolmannessakin polvessa ovat tulleet tutuiksi paitsi iloineen myös ongelmineen. Se on syy, miksi olen jo 20 vuotta pohtinut psykososiaalisten ongelmien ylisukupolvista kertautumista ja pyrkinyt kehittämään omaa sekä perusterveydenhuollon työtä, jotta voisimme auttaa, tukea vanhempia haastavissa elämäntilanteissa sekä löytää yhdessä ehkä uuden polun tulevaisuuteen.

Vanhempien kuormitus kevenee oikeilla menetelmillä

Tiedämme, että 20-25 % lapsista elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveyden- ja/tai päihdeongelma. Toisesta suunnasta tarkastellen joka kolmannella aikuispsykiatrian potilaalla on alaikäinen lapsi. Masennusta sairastavien vanhempien lapsilla on 20 vuoden seurannan aikana kolminkertainen riski sairastua itse masennukseen, ahdistuneisuushäiriöön tai riippuvuusongelmaan. Lastenpsykiatrisessa avohoidossa noin 45 %:lla lapsista on vanhempi, jolla on mielenterveysongelmia. Tutkimusten mukaan myös perheen taloudelliset vaikeudet ovat riski lasten tulevaisuudelle. Perheen saama toimeentulotuki lisää riskiä koulun keskeyttämiseen, rikoksiin ja niiden seuraamuksiin, teini-iän raskauksiin ja mielenterveysongelmiin. Erityisessä riskissä 0-2 –vuotiaat lapset ja toimeentulotukikauden pidentyminen nostaa riskiä.

Toimiva lapsi ja perhe -työmenetelmät ovat antaneet minulle tietoa, ymmärrystä, taitoa ja käytännön menetelmiä, miten auttaa perheitä tilanteissa, joissa vanhemmuus on kuormittunut esim. fyysisen sairauden, mt- tai päihdeongelman, taloudellisten vaikeuksien, lapsen käyttäytymisen tai tunne-elämään liittyvien vaikeuksien vuoksi.

Ylisukupolviset ongelmat ja niiden katkaisu

Perhestressimallissa ajatellaan, että vanhemman sairaudet, usein yhdessä esiintyvät elämän paineet ja vaikeudet heijastuvat haitallisesti hänen hyvinvointiinsa, jaksamiseen ja sitä kautta tunne-elämään sekä käyttäytymiseen arjessa. Tämä puolestaan näkyy kanssakäymisessä perheenjäsenten kanssa, arjen sujumisessa lasten kanssa ja voi edelleen vaikuttaa haitallisesti lasten hyvinvointiin. Psykososiaalisten ongelmien ylisukupolvisuudessa ei ole kyse huonosta vanhemmuudesta.  Syynä on elämän vaikeuksien ja niiden kertymisen vanhemmille aiheuttaman stressin vaikutus vanhemmuudessa jaksamiseen, vanhemmuuden toimivuuteen. Perhestressimallin ajattelun kautta minulla herää toivo. Vaikuttamalla vanhemman hyvinvointiin ja perheen, lapsen arkeen, vahvistamalla perheen ja perheenjäsenten pärjäävyyttä voimme katkaista ylisukupolvisten ongelmien ketjun.

Yhdessä ja toisia kunnioittaen

Toimiva lapsi ja perhe -menetelmät ovat lapsikeskeisiä, eri osapuolien asiantuntemusta ja vanhemmuutta kunnioittavia työmenetelmiä. Niissä pärjäävyys ymmärretään dynaamisena prosessina sosiaalisessa ympäristössä. Tuomalla lapset ja vanhemmuus osaksi vanhemman hoitoprosessia vanhemman pärjäävyyttä voidaan tukea. Lapsi kehittyy – ja samalla pärjäävyys vahvistuu – arkisessa toiminnassa ja vuorovaikutuksessa eri kehitysympäristöissä kotona, päivähoidossa, koulussa, harrastuksissa. Koska Lapset puheeksi -työmenetelmä sopii kaikille sivistyksessä, sosiaalityössä, terveydenhuollossa sekä kolmannella sektorilla toimiville, voidaan sitä käyttämällä luoda toimintatapa perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Siitä onkin tullut luonteva työtapa perhekeskuksiin eli alueellisiin lähipalvelujen verkostoihin, joissa tuetaan ja edistetään lasten ja nuorten hyvää arkea ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia antamalla tietoa, ohjausta ja tukea helposti, oikeaan aikaan, varhain ja vaikuttavasti.

Vinkkejä kohtaamisiin ja auttamiseen

Toimiva lapsi ja perhe -työmenetelmät ovat olleet osa työtäni 2000-luvun alusta. Terveyskeskuslääkärinä kohtaan vanhempia monine vaikeuksineen, lapsia erilaisine haasteineen. Perusterveydenhuolto saa koko ajan lisää tehtäviä erikoissairaanhoidosta, jossa työn kohteet yhä kapeutuvat ja siten pirstaloituvat yhä enemmän. Peruspalvelut ovat se taho, joka vastaa kokonaisvaltaisesti yksittäisten potilaiden ja perheiden hoidosta ( Perhekeskeinen työskentely kaikkiin peruspalveluihin - Duodecim Oppiportti ). Lapset puheeksi -työmenetelmään sisäänkirjoitetut teemat sopivat kaikkiin kohtaamisiin vanhempien kanssa, heidän hakiessaan apua omiin tai perheen ongelmiin:

 • Kunnioita vanhemmuutta ja vanhemman tasa-arvoisuutta
 • Ota vanhemmuus ja siinä jaksaminen, perheen arki sekä lasten kuulumiset puheeksi syyllistämättä, lisäämättä häpeää
 • Pura stigmaa
 • Vahvista tulevaisuus näkökulmaa, anna toivoa, löydä hyvää ja toimivaa
 • Rohkaise ja johdata vanhemmuutta tukeviin verkostoihin
 • Anna tietoa mahdollisuuksista arjessa vahvistaa lasta suojaavia tekijöitä
 • Arjen sujuvuus, turvallisuus ja rutiinit
 • Varhaiskasvatukseen, kouluun kiinnittyminen
 • Ikätasoiset sosiaaliset suhteet, harrastukset
 • Toimivat sisaruussuhteet
 • Kodin ulkopuolinen toimiva aikuissuhde

Liisa Pietilä

yleislääketieteen erl, lastenneuvola ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys

Kysteri, Pielavesi ta


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!